FARALinkجمعه / ۴ خرداد / ۱۴۰۳ - 24 May, 2024
جمعه / ۴ خرداد / ۱۴۰۳ - 24 May, 2024
بازگشت با سرعت «نور» به نقطه صفر
 روزنامه توسعه ایرانی / ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
بازگشت با سرعت «نور» به نقطه صفر
محبوبه ولی حوالی میدان فاطمی تهران، دختری سراسیمه و با سرعت وارد کوچه می شود. پشت سر او دو مامور زن با چادر و در حالی که ماسک روی صورت دارند، به
  در حال انتقال به متن خبر