FARALinkشنبه / ۵ خرداد / ۱۴۰۳ - 25 May, 2024
شنبه / ۵ خرداد / ۱۴۰۳ - 25 May, 2024
دولت از انجام تعهدات خود طفره می‌رود
 روزنامه توسعه ایرانی / ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
دولت از انجام تعهدات خود طفره می‌رود
یک اقتصاددان نسبت به استمرار موضوعاتی مانند عدم شفافیت در تخصیص ارز و اعتبارات بانکی، ارائه آمارهای ساختگی و مهاجرت فزاینده نیروی انسانی باکیفیت هشدار داد و
  در حال انتقال به متن خبر